مشخصات همایش:  

نخستین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
  دوره
عنوان نشريه:  نخستین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
برگزارکننده :  دانشگاه پیام نور
تاریخ برگزاری:  1396/06/02
تارگاه:  www.mngc.ir
رایانامه:  info@mngc.ir
تلفن:  .
نشانی:  .

تبلیغات