مشخصات همایش:  

نخستین پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
  دوره
عنوان نشريه:  نخستین پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
برگزارکننده :  دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری:  1396/06/01
تارگاه:  www.ncmb.ir
رایانامه:  info@ncmb.ir
تلفن:  .
نشانی:  .

تبلیغات